හිරු රාත්‍රී 9.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය - Hiru TV NEWS 9:55 PM Live | 2022-08-07 thumbnail

හිරු රාත්‍රී 9.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 9:55 PM Live | 2022-08-07

Posted on

හිරු රාත්‍රී 9.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 9:55 PM Live | 2022-08-07 This video was uploaded for news reporting purposes… Subscribe now : Hiru News Sri Lanka’s Number One News Portal. Website: Follow Us On Like us on Facebook: Follow us via Twitter: Follow us via Instagram – #HiruNews #HiruNews0955PM #HiruAfterNoonNews #HiruTV #LKA #FacebookLive #Live #FBLive #SriLanka #HiruDigital #SriLankaNews

9 thoughts on “හිරු රාත්‍රී 9.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 9:55 PM Live | 2022-08-07

  1. පරන හොරු ට්කමයි අලුත් ඇඩුම් ඇදගෙන එන්නේ, මැතිවරණයක් අනිවාර්යයෙන් තියන්න ඕනමයි.නැතිනම් හොරු පැටවු ගහනවා ,🐂🐂😂😂♨️

  2. කැරි ගනයන්ට ගහන්න ඔනේ ඉස්සෙලා හැරෙන හැරෙන පැත්තට

Leave a Reply

Your email address will not be published.