හිරු රාත්‍රී 6.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය - Hiru TV NEWS 6:55 PM Live | 2022-08-08 thumbnail

හිරු රාත්‍රී 6.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 6:55 PM Live | 2022-08-08

Posted on

හිරු රාත්‍රී 6.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 6:55 PM Live | 2022-08-08 This video was uploaded for news reporting purposes… Subscribe now : Hiru News Sri Lanka’s Number One News Portal. Website: Follow Us On Like us on Facebook: Follow us via Twitter: Follow us via Instagram – #HiruNews #HiruNews0655PM #HiruAfterNoonNews #HiruTV #LKA #FacebookLive #Live #FBLive #SriLanka #HiruDigital #SriLankaNews

5 thoughts on “හිරු රාත්‍රී 6.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 6:55 PM Live | 2022-08-08

  1. පොන්සෙකාට නම් තියෙන්නෙ පිස්සු මේ වගේ මෝඩ කතා කියන්නෙ පොන්සෙකා හිතාගෙන එයාට මිනිස්සු කැමතියි කියල ඔයාට කැමති නෑ ඇත්තම කිව්වොත්

  2. වටේටම කට්ටිය ඉන්න නිසා කටේ සද්දේ එදා ගෙනියනකොට සනීප නැතිඋනා නේද

Leave a Reply

Your email address will not be published.