හිරු රාත්‍රී 6.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය - Hiru TV NEWS 6:55 PM Live | 2022-08-07 thumbnail

හිරු රාත්‍රී 6.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 6:55 PM Live | 2022-08-07

Posted on

හිරු රාත්‍රී 6.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 6:55 PM Live | 2022-08-07 This video was uploaded for news reporting purposes… Subscribe now : Hiru News Sri Lanka’s Number One News Portal. Website: Follow Us On Like us on Facebook: Follow us via Twitter: Follow us via Instagram – #HiruNews #HiruNews0655PM #HiruAfterNoonNews #HiruTV #LKA #FacebookLive #Live #FBLive #SriLanka #HiruDigital #SriLankaNews

15 thoughts on “හිරු රාත්‍රී 6.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 6:55 PM Live | 2022-08-07

  1. වනජීවි නිලධාරීන්ට තිබුනෙ ගහ කපන්න නොවෙයි.නිර්වින්දනයක් ලබාදීල සතාව ගසෙන් බාගන්නයි.ගහට යටවීමෙන් මිය යන්න ඇති.

  2. අනේ මේ කාලකන්නි 226 ඵපා ඔය226 හෝරු රනිලා මහා දවල්මහා බැන්කූව කෑවා ඔය සේරම හෝරා කෑවා සේම බලයට කෑදර කමට

  3. මහදැනමුත්තාගේ කථාව තමයි මතක් වෙන්නෙ මේ ගොන්නු එකත් දන්නවද දන්නෙනෑ

  4. Ranil Rajapaksa must catch the rogues and punish them and send them to jail. Kanchana Wijesekara is the biggest rogue robbing the Dollar’s he is big time rogue what goes around comes around.

  5. අපි දන්නවා ඔබට රෙවෙනවා කියලා ඔබතමයි රට විනාස කරන්න මුල් පියවර ගත්තේ ඔබයි රටේ තියෙන සංචිත විනාස කරේ මයිත්‍රිපාල සිරිසේන මුතමයි ඩොලර් සංචිත විනාස කරේ කාලකන්නියා

  6. නලින් බණ්ඩාර එන්නකෝ ඔයාගේ ආසනෙට 🤣🤣🤣.දඩුවම් කරන.හැටි කියලා දෙන්නම් …….🤣🤣🤣..අපි ලැස්තිකරගෙන ඉන්නේ දඩුවම් දෙන්න……🤣🤣🤣

Leave a Reply

Your email address will not be published.