හිරු රාත්‍රී 6.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය - Hiru TV NEWS 6:55 PM Live | 2022-08-05 thumbnail

හිරු රාත්‍රී 6.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 6:55 PM Live | 2022-08-05

Posted on

හිරු රාත්‍රී 6.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 6:55 PM Live | 2022-08-05 This video was uploaded for news reporting purposes… Subscribe now : Hiru News Sri Lanka’s Number One News Portal. Website: Follow Us On Like us on Facebook: Follow us via Twitter: Follow us via Instagram – #HiruNews #HiruNews0655PM #HiruAfterNoonNews #HiruTV #LKA #FacebookLive #Live #FBLive #SriLanka #HiruDigital #SriLankaNews

9 thoughts on “හිරු රාත්‍රී 6.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 6:55 PM Live | 2022-08-05

  1. IOC proved that privatization is a very effective method. however, majority of government workers never wanted to work like that. That's why they refused even finger print method. They always go against privatization. They only wanted to waste the time and resources. Never wanted to develop the country. If not how IOC earning profit by selling in same price where as government CEYPETCO running with lost. Even by knowing no one take actions. because they go for trade union works. IOC don't go for trade union. Beautiful

  2. ඒක පාක්ශික/ සංධාන ආණ්ඩු වලින් මේ රටට වුනු නස්පැත්තිය විනාශය අත්දැක්කම අපිට …සර්වපාක්ශික ආණ්ඩුව කින් මේ රට පාලනයට යනව කියල ඇහෙනකොට …ඇඟකිලිපොලා යනවා …හිතෙනවා මෙතෙක් වූ දේවල් ගැන ආපහු හැරී බැලුවොත් ., මේ පාර මේ මව්බිම සමූහ දූශණයක් වේවිද කියලා නම් සැකයි ,

  3. පොලිසියෙ උන්ට උසාවියෙ වෙඩි තියපු එකා අල්ලන්න බැරිවුණා මුන් කොහොමද අනිත් වෙඩි තියපු එවුන් අල්ලන්නෙ අපරාදෙ ඕකුන්ට බදු මුදල්වලින් පඩි දෙන්නෙ

Leave a Reply

Your email address will not be published.