හිරු රාත්‍රී 6.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය - Hiru TV NEWS 6:55 PM Live | 2022-06-23 thumbnail

හිරු රාත්‍රී 6.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 6:55 PM Live | 2022-06-23

Posted on

හිරු රාත්‍රී 6.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 6:55 PM Live | 2022-06-23 This video was uploaded for news reporting purposes… Subscribe now : Hiru News Sri Lanka’s Number One News Portal. Website: Follow Us On Like us on Facebook: Follow us via Twitter: Follow us via Instagram – #HiruNews #HiruNews0655PM #HiruAfterNoonNews #HiruTV #LKA #FacebookLive #Live #FBLive #SriLanka #HiruDigital #SriLankaNews

3 thoughts on “හිරු රාත්‍රී 6.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 6:55 PM Live | 2022-06-23

  1. හිරු..රටට කෙල උනාමද මතක් උනේ..
    ආහාර නාස්තිය ගැන…..
    ඔය වගෙ හොඳ news එකක්..
    ඒ කාලෙ දුන්නෙ නැ…ඒකාලෙ දුන්නෙ..
    වඳ කොත්තුනි නේ

Leave a Reply

Your email address will not be published.