හිරු මධ්‍යාහ්න 11.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය - Hiru TV NEWS 11:55 AM Live | 2022-06-28 thumbnail

හිරු මධ්‍යාහ්න 11.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 11:55 AM Live | 2022-06-28

Posted on

හිරු මධ්‍යාහ්න 11.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 11:55 AM Live | 2022-06-28 Web: www.hirunews.lk #HiruNews #HiruNews1155AM #HiruAfterNoonNews #HiruTV #LKA #FacebookLive #Live #FBLive #SriLanka #HiruDigital

5 thoughts on “හිරු මධ්‍යාහ්න 11.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 11:55 AM Live | 2022-06-28

  1. ඉවසුවා ඇති, රටම එන්න පාරට, මුන්ට ගහලා පන්නලා හරි මෙි ක්‍රමය වෙනස් කරන්න ඔනා , මෙි සක්කිලි හොර හැතිකරේ පන්නමු

  2. අත්තයවස්සය සේවා සහ අත්තවස්සය නොවන සේවා කියලා දෙයක් නැහැ. හැම සේවාවක්ම අතයවස්සය සේවාවල් තමා. එකකට එකක් බැදිලා තියෙන්නේ. හරියට අහාර දාමයක් වගේ. මේකෙන් වෙන්නේ පොහොර සීන් ඒකට වඩා විනාසයක්. තීරණයක් ගද්දි හොද සැලසුමක් ඇතිව ගන්න ඕනා. නැතිනම් පසුවට පසුතැවිලි වෙන්න වෙනවා.. 🤔🤔

  3. ගෝටා ඔලු මාරු කරන එක නවත්තලා. ජනතා ප්‍රශ්ණ විසඳන්න බැරිනම් අකුලගෙන යන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published.