හිරු මධ්‍යාහ්න 11.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය - Hiru TV NEWS 11:55 AM Live | 2022-06-23 thumbnail

හිරු මධ්‍යාහ්න 11.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 11:55 AM Live | 2022-06-23

Posted on

හිරු මධ්‍යාහ්න 11.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 11:55 AM Live | 2022-06-23 Web: www.hirunews.lk #HiruNews #HiruNews1155AM #HiruAfterNoonNews #HiruTV #LKA #FacebookLive #Live #FBLive #SriLanka #HiruDigital

4 thoughts on “හිරු මධ්‍යාහ්න 11.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 11:55 AM Live | 2022-06-23

  1. අපේ මව්බිමට ආර්ථිකය හොද අතට පත් වේවා අහිංසක ජනතාවට සහනයක් ලැබේවා 🙏 ඉදිරියට එන්න ඉන්නවා අහිංසක දරුවන් ඒ දරුවන්ට මොකද වෙන්නේ 😭😭😭 සාමය උදා වේවා TARWAN SARANAI

Leave a Reply

Your email address will not be published.