අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය -  2022.08.09 | Ada Derana Prime Time News Bulletin thumbnail

අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2022.08.09 | Ada Derana Prime Time News Bulletin

Posted on

Ada Derana Prime Time News Bulletin 6.55 pm – 2022.08.09 අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2022.08.09 Ada Derana | ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වසනීය හා ප්‍රමුඛතම පුවත් සපයන්නා » Subscribe to Ada Derana: » Watch the latest from Ada Derana: අද දෙරණ TikTok ගිණුම ට මෙතැනින් පිවිසෙන්න: » Ada Derana සිංහල WEB: FACEBOOK: TWITTER: INSTAGRAM: TIKTOK: ADA DERANA TELEGRAM LINK: » Ada Derana English WEB: FACEBOOK: TWITTER: INSTAGRAM: TIKTOK: » Ada Derana தமிழ் WEB: FACEBOOK: TWITTER: INSTAGRAM: TIKTOK: » Telegram: » Viber: » News Alerts on your mobile: » Mobile App: GOOGLE PLAY: APP STORE: BLACKBERRY WORLD: #adaderana #derananews #adaderananews

2 thoughts on “අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2022.08.09 | Ada Derana Prime Time News Bulletin

  1. අපි අරගල භූමියෙන් යනවා සල්ලි දුන්න හැමෝටම ස්තුතියි (දමිතා අබේරත්න) 😂😂😂🖕🖕🖕

Leave a Reply

Your email address will not be published.