අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය -  2022.08.05 | Ada Derana Prime Time News Bulletin thumbnail

අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2022.08.05 | Ada Derana Prime Time News Bulletin

Posted on

Ada Derana Prime Time News Bulletin 6.55 pm – 2022.08.05 අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2022.08.05 Ada Derana | ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වසනීය හා ප්‍රමුඛතම පුවත් සපයන්නා » Subscribe to Ada Derana: » Watch the latest from Ada Derana: අද දෙරණ TikTok ගිණුම ට මෙතැනින් පිවිසෙන්න: » Ada Derana සිංහල WEB: FACEBOOK: TWITTER: INSTAGRAM: TIKTOK: ADA DERANA TELEGRAM LINK: » Ada Derana English WEB: FACEBOOK: TWITTER: INSTAGRAM: TIKTOK: » Ada Derana தமிழ் WEB: FACEBOOK: TWITTER: INSTAGRAM: TIKTOK: » Telegram: » Viber: » News Alerts on your mobile: » Mobile App: GOOGLE PLAY: APP STORE: BLACKBERRY WORLD: #adaderana #derananews #adaderananews

7 thoughts on “අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2022.08.05 | Ada Derana Prime Time News Bulletin

  1. Montana. Damaluththekka.ekatuwelaratakkn.mukiyanne.maradane..karanawakiya.aperataginithiyal.kapukalakanni.ballo.ai.munwa.aththaadaguwatagannththe.mekadamalekka

  2. මාළිගාවත්ත හොස්පිටල් එකේ යුරින්ෂාස්ට්

    Check කරන මැෂින් එක කැඩිලා මාස 8යි (Doctor උමාශංකර්ට අනුව).මෙි test එක විශාල ගානක් නොවුනත් මෙි test ලිවිවහම විශාල වියදමක් ගෙවා කාළයත් සමග නැවත පැමිනිමට

    සිදුවනවා.මෙිච්චර විශාල කාර්මන්ඩලයක් ඉන්න සෘඛ්‍යය ආමාත්‍යංශයට මෙික Repair කරන්න බැරි ඇයි.අනික වෙන නාස්ති අනුව ඔක

    හදලා දෙන එක නාස්තියක් වෙන්නෙ කොහෙමද?

Leave a Reply

Your email address will not be published.