අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය - 2022.06.22 | Ada Derana Prime Time News Bulletin thumbnail

අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2022.06.22 | Ada Derana Prime Time News Bulletin

Posted on

Ada Derana Prime Time News Bulletin 6.55 pm – 2022.06.22 අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2022.06.22 This video was uploaded for news reporting purposes… Watch More Video – #adaderana #derananews #derana655pmnews #srilankanewstamiltoday #live

2 thoughts on “අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2022.06.22 | Ada Derana Prime Time News Bulletin

Leave a Reply

Your email address will not be published.