අද දෙරණ 12.00 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය - 2022.08.06 | Ada Derana Midday Prime  News Bulletin thumbnail

අද දෙරණ 12.00 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය – 2022.08.06 | Ada Derana Midday Prime News Bulletin

Posted on

Ada Derana Lunch Time News Bulletin 12.00 pm – 2022.08.06 අද දෙරණ 12.00 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය – 2022.08.06 අද දෙරණ TikTok ගිණුම ට මෙතැනින් පිවිසෙන්න: Link: අද දෙරණ Telegram Channel එකට මෙතැනින් පිවිසෙන්න Link: අද දෙරණ YouTube චැනලයට මෙතැනින් පිවිසෙන්න: This video was uploaded for news reporting purposes… Watch More Video – #adaderana #derana12pmnews #srilankanewstamiltoday #live #Derana_Aruna #Breakfast_Show #Sri_Lanka #derana #ceylon #foryou #AdaDeranatiktok #ceylon_tik_tok #Sri_Lanka #Foryoupage #AdaDeran

4 thoughts on “අද දෙරණ 12.00 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය – 2022.08.06 | Ada Derana Midday Prime News Bulletin

Leave a Reply

Your email address will not be published.