අද දෙරණ 12.00 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය - 2022.06.23  | Ada Derana Midday Prime  News Bulletin thumbnail

අද දෙරණ 12.00 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය – 2022.06.23 | Ada Derana Midday Prime News Bulletin

Posted on

Ada Derana Lunch Time News Bulletin 12.00 pm -2022.06.23 අද දෙරණ 12.00 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය – 2022.06.23 This video was uploaded for news reporting purposes… Watch More Video – #adaderana #derananews #derana12pmnews #srilankanewstamiltoday #live

2 thoughts on “අද දෙරණ 12.00 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය – 2022.06.23 | Ada Derana Midday Prime News Bulletin

  1. තෙල් ඇමතිට පිස්සු එවන්නේ නැ කිවොත් එවනවා එවනවා කිවොත් නැ ඔහොම කියලා තමයි අනිත් අයත් කෙලවා ගත්තේ

Leave a Reply

Your email address will not be published.