අද දෙරණ 12.00 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය - 2022.06.22  | Ada Derana Midday Prime  News Bulletin thumbnail

අද දෙරණ 12.00 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය – 2022.06.22 | Ada Derana Midday Prime News Bulletin

Posted on

Ada Derana Lunch Time News Bulletin 12.00 pm -2022.06.22 අද දෙරණ 12.00 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය – 2022.06.22 This video was uploaded for news reporting purposes… Watch More Video – #adaderana #derananews #derana12pmnews #srilankanewstamiltoday #live

One thought on “අද දෙරණ 12.00 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය – 2022.06.22 | Ada Derana Midday Prime News Bulletin

  1. මෙ මිනිසුන් හොරකම් කරලා දැන් ලෑජීජා නැතිවකියනවා රට බන්කොලොත් කියලා අනෙ අපෙ රටට ගිය කලක්

Leave a Reply

Your email address will not be published.