අද දෙරණ 12.00 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය - 2022.06.21  | Ada Derana Midday Prime  News Bulletin thumbnail

අද දෙරණ 12.00 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය – 2022.06.21 | Ada Derana Midday Prime News Bulletin

Posted on

Ada Derana Lunch Time News Bulletin 12.00 pm -2022.06.21 අද දෙරණ 12.00 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය – 2022.06.21 This video was uploaded for news reporting purposes… Watch More Video – #adaderana #derananews #derana12pmnews #srilankanewstamiltoday #live

9 thoughts on “අද දෙරණ 12.00 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය – 2022.06.21 | Ada Derana Midday Prime News Bulletin

  1. sajith premadasa ආරක්ෂාවට සියක් ඉතිර යන්නේ වාහන කීයක් යනවද . පුළුවන්නම් කියාපන් උඹ ඩොලර් ගැන ක්‍රමය කියපන්කො

  2. බන්දුල ලොක්කා හරියටම ගැසට් එක ගහයි මොකද මිළ පාලනයටත් හරියටම ඇරියනේ

Leave a Reply

Your email address will not be published.