අද දෙරණ 12.00 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය - 2022.06.20  | Ada Derana Midday Prime  News Bulletin thumbnail

අද දෙරණ 12.00 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය – 2022.06.20 | Ada Derana Midday Prime News Bulletin

Posted on

Ada Derana Lunch Time News Bulletin 12.00 pm -2022.06.20 අද දෙරණ 12.00 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය – 2022.06.20 This video was uploaded for news reporting purposes… Watch More Video – #adaderana #derananews #derana12pmnews #srilankanewstamiltoday #live

4 thoughts on “අද දෙරණ 12.00 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය – 2022.06.20 | Ada Derana Midday Prime News Bulletin

  1. රට කෑව ඩිලිට් ගේ පකේ නිව්ස් රිපොට්ම ගහන්නේ කාලකන්නි බල්ලා ඇන්ටිජන් හොරා

Leave a Reply

Your email address will not be published.