අද දෙරණ රාත්‍රී 10.00 පුවත් විකාශය - 2022.06.21 | Ada Derana Late Night News Bulletin thumbnail

අද දෙරණ රාත්‍රී 10.00 පුවත් විකාශය – 2022.06.21 | Ada Derana Late Night News Bulletin

Posted on

Ada Derana Late Night News Bulletin 10.00 pm – 2022.06.21 අද දෙරණ රාත්‍රී 10.00 පුවත් විකාශය -2022.06.21 This video was uploaded for news reporting purposes… Watch More Video – #adaderana #derananews #derana10pmnews #srilankanewstamiltoday #live

3 thoughts on “අද දෙරණ රාත්‍රී 10.00 පුවත් විකාශය – 2022.06.21 | Ada Derana Late Night News Bulletin

Leave a Reply

Your email address will not be published.