0:00 -සිරස්තල​ | Headlines 2:30 -ඉන්ධන ගන්න ආ සෞඛ්‍ය සේවකයෝ අතරමං… | Health sector workers stranded at filling stations… 11:26 -පිරිපහදුවේ වාසිය.. | Nearly USD 1 Mn can be saved if Sapugaskanda Refinery continues operations, officials reveal 14:59 -ධම්මික දිවුරුම් දෙයි… | Dhammika Perera sworn in as a minister 15:40 -රුසියානු ඒරොෆ්ලොට් ගුවන් යානා සිද්ධිය…