அட்டாலுகம சிறுமி இறந்துவிட்டாரா? கொல்லப்பட்டதா? Is the Attalugama girl dead? Killed? #childdeath sri lanka updates today, sri lanka current situation, today news sri lanka, sri lanka latest news, srilanka tamil news, jaffna news today, sri lanka tamil news today, sri lanka news today, sri lanka news tamil, sri lanka news today tamil, sri lanka news live,…